Hoe wij met u gegevens omgaan

Privacy verklaring

Van en voor ANIMALE® Hondenschool en Gedragspraktijk

Postadres: Aan de Bogen 14, 6118AS Nieuwstadt. tel. 06-38634717

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Deze verklaring is van toepassing op alle door ANIMALE Hondenschool en Gedragspraktijk geleverde producten en diensten.

ANIMALE Hondenschool en gedragspraktijk, gevestigd te Aan de Bogen 14 6118AS Nieuwstadt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ANIMALE Hondenschool en Gedragspraktijk verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Dit is noodzakelijk voor onze (financiële) administratie, registratie cursistenadministratie en indeling lesgroepen en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van consulten/ adviesgesprekken, trainingen en opleidingen. Gegevens die in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode + land)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens (incidenteel)
 • Aanmeld datum

Onze plichten t.b.v. verwerking persoonsgegevens

ANIMALE Hondenschool en Gedragspraktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de organisatie plaatsvindt en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt ANIMALE zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld
  • Voor dienstverlening (verslaglegging van consulten, trainingen en communicatie met u)
  • Voor de financiële administratie
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit ANIMALE. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief of mailservice te informeren over een nieuwe activiteit. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken
  • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

U rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn, met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden n.l. bewaarplicht financiële gegevens bedrijven.
 • Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal ANIMALE u hierover binnen 5 operationele werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via de mail.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

ANIMALE Hondenschool en Gedragspraktijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In geval van advisering consultatie deskundigen op kynologisch gebied overleggen wij uw gegevens enkel op uw toestemming en t.b.v. doorverwijzen.

ANIMALE Hondenschool en Gedragspraktijk gebruikt op haar websites alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

ANIMALE Hondenschool en Gedragspraktijk hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Het bedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Genomen maatregelen zijn o.a.:

 • Alle medewerkers binnen de praktijk/ school hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang d.m.v. wachtwoord beschermde pc.
 • In het geval ANIMALE gebruik maakt van de diensten van derden, zal zij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen omtrent ons privacy statement kunt u contact met ons opnemen via de mail of ons contactformulier.