Waar we aan voldoen

Algemene voorwaarden

Van en voor ANIMALE® Hondenschool en Gedragspraktijk

Postadres: Aan de Bogen 14, 6118AS Nieuwstadt. tel. 06-38634717

De algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement zijn van toepassing op een ieder die een dienst bij ANIMALE® aangaat. De afnemer van deze dienst wordt hierna “cliënt” genoemd.

Door het aangaan van het eerste consult, een intake, of door deelname aan een privé- en/of groepsles verklaart cliënt akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld en het huishoudelijk reglement. Beide documenten zijn ten alle tijde terug te vinden op de website van ANIMALE https://animale.nl en worden meegezonden met de factuur en lesinformatie en op aanvraag nogmaals verstrekt.

Algemene voorwaarden

 • Cliënt geeft toestemming aan ANIMALE® om informatie op te vragen over zijn/haar hond bij de dierenarts en/of andere hondenschool en/of fokker van de hond.
 • Cliënt is zich ervan bewust dat de verantwoordelijkheid voor de hond te allen tijde bij cliënt ligt, en cliënt dient hiernaar te handelen.
 • Cliënt verplicht zich door het aangaan van een gedragsconsult en/of gedragstherapie bij ANIMALE tot voldoende inzet en inspanning om het door ANIMALE® uitgebrachte advies en therapie tot uitvoering te brengen.
 • Indien cliënt een uitgebracht advies niet kan of wil uitvoeren, dient cliënt dit direct bij ANIMALE® kenbaar te maken. In overleg wordt een advies dusdanig aangepast binnen de normen en kunnen van ANIMALE®, ofwel de gedragstherapie wordt voortijdig beëindigd. Beëindiging geschiedt op initiatief van ANIMALE®.
 • Bij een minimale inzet of door gebruik van aversieve hulpmiddelen of methoden door cliënt, behoudt ANIMALE® zich het recht voor om de gedragstherapie per direct te beëindigen, ongeacht het resultaat. Er vindt geen restitutie van kosten plaats.
 • Aan het uitgebrachte advies van en therapie door ANIMALE® vallen noch door cliënt noch door enige andere partij(en) rechten te ontlenen.
 • Cliënt verklaart dat de hond onder zijn/haar WA-verzekering valt, en de cliënt draagt elke verantwoording voor zijn/haar hond. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het veilig huisvesten en houden van zijn of haar hond/honden.
 • Cliënt verplicht zich bij afname van een dienst van ANIMALE® tot betaling van deze dienst binnen de gestelde betaaltermijn te vinden op de factuur.
 • Cliënt verklaart door het maken van een afspraak met ANIMALE® akkoord te zijn met het afnemen van een dienst en verplicht zich tot betaling van de daarvoor geldende kosten. Betaling kan vooraf via facturatie, of u kunt ter plekke pinnen of contant afrekenen. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip van de afspraak, behoudt ANIMALE® zich het recht voor om het tarief van de dienst alsnog in rekening te brengen. Gemaakte onkosten worden te allen tijden in rekening gebracht. Cliënt verplicht zich tot overgaan van betaling hiervan binnen de gestelde betaaltermijn.
 • Na inschrijving voor een groepscursus door Cliënt en acceptatie van deze inschrijving door ANIMALE® komt een afspraak tot stand. Inschrijving is nadrukkelijk niet vrijblijvend, ANIMALE® heeft maar beperkt plaats, na inschrijving door Cliënt wordt plaats vrij gehouden. Cliënt verplicht zich tot betaling van de gehele cursus. Bij annulering korter dan 3 dagen (72 uur) voor aanvang van de eerste cursusdag wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 1 dag (24 uur) voor aanvang van de eerste cursusdag wordt 100% van de cursuskosten in rekening gebracht. Tenzij door beide partijen en schriftelijk anders overeengekomen.
 • Wanneer cliënt zonder afmelding niet komt opdagen voor zowel groepscursussen als privé afspraken worden 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Indien ANIMALE® de betaling niet tijdig ontvangt, kan de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigd worden.
 • Cliënt ontvangt een factuur van de openstaande kosten. ANIMALE® behoudt zich het recht voor om deze kosten te verhogen met administratiekosten en sanctiekosten. Mocht een incassobureau worden ingeschakeld dan zijn alle kosten hiervan voor de Cliënt.
 • Cliënt heeft recht op een professioneel en ethologisch onderbouwd advies van ANIMALE®, bij het aangaan van een gedragsconsult en/of gedragstherapie voor zijn/haar hond. In overleg tussen ANIMALE® en cliënt kan een experimentele of alternatieve behandelmethode ingezet worden. De gedragstherapeut van ANIMALE dient zich in deze wel te houden aan de gedragscode van NVGH Nederlandse Vereniging Van Gedragstherapeuten voor Honden.
 • Cliënt gaat akkoord met en geeft toestemming voor het elektronisch opslaan van zijn cliënt-gegevens bij ANIMALE®. ANIMALE® verplicht zich tot geheimhouding van deze cliënt-gegevens en heeft het recht deze alleen te gebruiken voor het eigen bedrijf.
 • Gedragstherapeuten van ANIMALE® zijn aangesloten bij NVGH of in opleiding bij een door de NVGH gecertificeerd opleidingsinstituut en dienen naar de gedragscode van deze vakvereniging te handelen.
 • Cliënt heeft het recht deze gedragscode in te zien en kan deze opvragen bij ANIMALE® en bij de vakvereniging zelf. Instructeurs bij ANIMALE® zijn altijd gediplomeerd en hebben een erkende opleiding tot instructeur gevolgd.
 • Stagiaires bij ANIMALE® staan onder toezicht van een erkend instructeur gedurende groepstrainingen of onder toezicht van een erkend gedragstherapeut bij gedragsconsulten en gedragstesten.
 • Cliënt heeft het recht een afspraak voor een dienst van ANIMALE® te annuleren, maar verplicht zich tot vergoeding van de door ANIMALE® gemaakte onkosten, zoals reis- en voorbereidingskosten. Bij annuleren minder dan 24 uur voordat de afspraak plaatsvindt wordt de afspraak volledig in rekening gebracht.
 • Indien cliënt de door ANIMALE® gestelde betalingstermijn overschrijdt, wordt een herinnering verstuurd. Blijft betaling ook na herinnering uit dan treedt een betaalsanctie in werking. Deze betaalsanctie houdt in:
  1. Het betalingsverzoek van het openstaande bedrag wordt verhoogd met 10% sanctiekosten te voldoen binnen 7 dagen.
  2. Na het verstrijken van deze 7 dagen en bij uitblijven van betaling wordt een incassobureau ingeschakeld.